Handlevogn

Kjøpsvilkår

Salgsbetingelser

Junker Marine AS org. 923 833 226

 1. Kjøpsloven-avtalen
  Kjøperen bekrefter ved sin omstående underskrift/samtykke på mail/telefon å ha gjort seg
  kjent med og godtar nedstående vilkår. Salgsgjenstanden er fri for heftelser. Den av partene
  som påberoper seg avtaler utenom den skriftlige kontrakten har bevisbyrden for dette.
  Forøvrig får kjøpslovens bestemmelser anvendelsen på forholdet mellom kjøper og selger.
 2. Pris
  Dersom det før levering eller før utløpet av avtalt leveringstid finner sted endring i toll og
  avgiftssatser med virkning for selgers innkjøpspris, blir kjøpesummen for den solgte
  salgsgjenstand endret fra fabrikk eller importør før levering eller før utløpet av avtalt
  leveringstid eller det finner sted endring i valutakurs og disse forhold innflytelse på selgers
  innkjøpspris blir kjøpesummen å endre tilsvarende – Ved inngått avtale om kjøp og betalt
  forskudd, vil innbetalt beløp ikke refunderes om kunden opphever kjøpet før motor er levert.
  Dersom det ikke er innbetalt noe forskudd forbeholder selger seg retten til å fakturere 20%
  av opprinnelig avtalt fakturabeløp dersom kunden hever kjøpet. Dog med følgende unntak: –
  Dersom salgsgjenstanden på avtaletidspunktet befant seg ufortollet på tollfrilager her i
  landet og det er avtalt leveringstid innenfor 3 måneder vil selger ved prisendring fra fabrikk
  eller importør bare kunne forhøye avtalt kjøpesum med den del av prisendring som skyldes
  endret valutakurs. Ved prisøkninger som nevnt ovenfor og som overstiger 6% av avtalt
  kjøpesum har kjøper likevel rett til å heve kjøpet uansett årsaken til prisøkningen. De
  begrensninger i selgers adgang til å endre kjøpesummen som nevnt ovenfor gjelder ikke
  hvor: -Avtalt eller forutsatt leveringstid er lengre enn 6 måneder etter kontraktsdato. I dette
  tilfellet gjelder heller ikke kjøperens rett til å heve kjøpet, dersom prisendring overstiger 6%
  av avtalt kjøpesum.
 3. Kredittkjøp med salgspant
  Dersom kjøperen gis kreditt for kjøpesummen eller noen del av denne, har selgeren
  salgspant i salgsgjenstanden inntil hele kjøpesummen/kredittkjøpsprisen er betalt. Ved
  kredittkjøp undertegner kjøperen senest ved salgsgjenstandens levering kredittkjøpskontrakt
  for salgsgjenstand og betalingsdokumenter. Kjøperen betaler kredittkostnader herunder for
  kredittrisiko og eventuelt dekket ved forsikring av tredjemanns interesse, fullstendig kasko.
  Dersom den alminnelige lånerente (markedsrente) reguleres opp eller ned i perioden mellom
  denne kontrakts underskrift/samtykke og utstedelse av kredittkjøpskontrakt og dette forhold
  får innvirkning på kredittkostnadene som skal betales av kjøperen, blir disse å endre
  tilsvarende. Foretar myndighetene endringer i lov eller forskrifter som regulerer kredittkjøp
  og dette får virkning for det som er avtalt i denne kontrakt m.h.t. kreditt-tid kontant beløp,
  kredittbeløp eller kredittkostnader blir kontrakten å endre tilsvarende.
 4. Forsinkelser -begrensninger av selgerens erstatningsansvar
  Blir salgsgjenstanden ikke levert til avtalt tid kan kjøperen, dersom forsinkelsen medfører
  vesentlig kontraktsbrudd heve kjøpet (kjøpsloven §25). Hevingskravet må fremsettes til
  selgeren innen rimelig tid etter at kjøper fikk vite dette. Ved forsinket levering kan kjøperen
  ikke kreve erstattet indirekte tap, herunder tap (tap som følge av at salgsgjenstanden ikke
  kan nyttiggjøres som forutsatt) jfr. Kjøpsloven §67,2 og 4 ledd. Som indirekte tap anses ikke
  kostnader ved vanlige tiltak fra kjøperens side som kompenserer at salgsgjenstandens
  levering er forsinket, jfr. Kjøpsloven 1§ 67, 3 ledd.
 5. Mangler og reklamasjoner.
  Ved feil som kan tilbakeføres som mangler som forelå på leveringstidspunktet, har kjøperen
  reklamasjonsrett i inntil 5 år fra leveringstidspunktet, kj.l §32, 3 ledd. Kjøperen plikter likevel
  å reklamere innen rimelig tid og maks 2 måneder etter at hen oppdaget eller burde ha
  oppdaget feilen. Dersom det oppstår feil ved den leverte salgsgjenstanden som ikke kan
  tilbakeføres til leveringstidspunktet anses ikke mangel å foreligge i kjøpslovens forstand.
  Eksempler på dette er feil som oppstår etter leveringstidspunktet og som skyldes: – At
  salgsgjenstanden ikke har gjennomgått periodisk fagmessig ettersyn i henhold til
  serviceheftet. Dette må kjøper kunne dokumentere er utført på angitte intervaller. – At
  salgsgjenstanden er ombygget eller har vært gjenstand for konstruksjonsmessig forandring. –
  At salgsgjenstanden har vært overbelastet eller liknende – Bruk av uorginale reservedeler av
  lavere kvalitet enn orginaldeler. – Normal slitasje og normal korrosjon – Skader relatert til
  feilmontering. – Skader relatert til vann på plasser hvor det vanligvis ikke skal være vann
  dekkes som hovedregel ikke. Kjøperen kan kreve at selgeren for egen regning retter en
  mangel dersom dette kan skje uten å volde selgeren urimelig kostnad eller ulempe ihht.
  Kjøpsloven 1 §34. Selgeren har rett til å rette en mangel eller foreta en omlevering i et
  tilsvarende produkt såfremt det kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen og uten risiko
  for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av selgeren ihht. Kjøpsloven 1 § 36. Eventuell
  retting av mangel foretas av selger eller ved verksted anvist av eller på forhånd godkjent av
  selgeren. Kjøperen kan ikke kreve erstatning av selger eller denne hjemmelsmann for for
  indirekte tap, herunder for avsavn av salgsgjenstanden som følge av mangel, jfr. Kjøpsloven 1
  67, 3. ledd. Selger kan kreve sine utgifter dekket dersom kjøper fremsetter påstand om
  reklamasjon som ikke er gyldig.
 6. Returret
  Alle varer har 14 dagers returrett. Varene må sendes tilbake i original emballasje og varene må være ubrukt.
 7. Selgerens sideforpliktelser
  Kjøpslovens regler om forsinkelse og mangler ved salgsgjenstanden gjelder ikke for selgers
  sideforpliktelser som måtte være avtalt ihenhold til denne kontrakt, jfr. Kjøpsloven 1 § 22, 2
  ledd og 30, 2 ledd. 7. Tvister avgjøres av selgers verneting Kristiansand Tingsrett.