Handlevogn

Garantibetingelser

Garantibetingelser

Craftsman Marine

Craftsman Marine -forhandleren i ditt land er den ansvarlige personen for en fullstendig og korrekt utførelse av Craftsman Marine -direktivene angående garanti, service og vedlikehold. Det kan være mulig at forhandleren i ditt land opprettholder spesifikke garantibetingelser, avhengige av lovgivning i ditt land. Slike nasjonale garantibetingelser gjelder bare i landet motoren er levert til og forholdene.

De internasjonale Craftsman Marine -garantibetingelsene dekker alle feil på motoren, forårsaket av feil materialer og/eller utilstrekkelig håndverk i løpet av en periode på tjuefire (24) måneder eller tusen (1.000) kjøretimer, avhengig av hva som kommer først, med maksimalt 500 timer driftstid i året. Etter denne perioden og hvis motorens monteringsskjema er utfylt og levert, vil garantien forlenges med ytterligere førtiåtte (48) måneder eller to tusen (2.000) driftstimer, det som kommer først.
Monteringsskjema skal fylles ut og returneres til importør umiddelbart etter motoren er installert. Skader som følge av monteringsfeil er ikke under noen omstendighet dekket av garanti. I løpet av den forlengede garantiperioden er garantien begrenset til defekter på følgende deler: Motordeler som ikke er bevegelige, svinghjulshus, registertannhjul, veivaksel og kamaksel. Vilkårene ovenfor gjelder til motorer som brukes i fritidsbåter. Garanti innen yrkesbruk, utleievirksomhet og annen kommersiell virksomhet
er begrenset til tolv (12) måneder eller tusen (1.000) driftstimer, avhengig av hva som kommer først. Båteier må selv kontakte importør dersom instruksjonsbok eller monteringsskjema ikke er mottatt sammen med leveransen.

Hvis en komponent byttes ut i løpet av garantiperioden, vil gjenværende løpetid av garantien også gjelde den nye komponenten. De internasjonale Craftsman Marine garantibetingelser ekskluderer alle motorer som har blitt utsatt for eller koblet til en alvorlig kollisjon, brann, vanninntrengning eller annen ytre påvirkning. Motorer som er endret uten skriftlig tillatelse fra Craftsman Marine er også ekskludert fra enhver garanti. Dette inkluderer alle type modifikasjoner. Garantibetingelsene gjelder ikke for komponenter som er utsatt for normal slitasje, for eksempel filtre, pakninger, kilereimer, løpehjul, slanger, elektriske komponenter, etc. Skade på motoren, forårsaket av frost om vinteren er utelukket fra garantien. Ingen krav om dekning av ytterligere skader, følgeskader eller økonomiske tap, kan legges på importør eller Craftsman Marine sine garantibetingelser. Garantibetingelsene forutsetter følgende betingelser:

 • Motoren har alltid vært brukt på en normal, ansvarlig måte og er fullstendig vedlikeholdt i henhold til regler og forskrifter som foreskrevet av Craftsman Marine.
  -Båteier plikter å lese instruksjonsbok og gjøre seg kjent med motorens service/kontrollpunkter som skal utføres daglig før bruk.
 • Alle servicejobber er utført på riktig driftstid på motoren eller de periodiske intervallene, som beskrevet.
 • Ingen tetninger har blitt ødelagt og motoren har aldri blitt belastet etter dette.
 • Motoren er godt forberedt for temperaturer under frysepunkt.
 • Enhver feil må rapporteres skriftlig til importør innen en uke etter den ble oppdaget.
 • Alle garantijobber må ha blitt utført av en autorisert Craftsman Marine -forhandler eller service- og reparasjonsverksted i samråd med importør og bare originale Craftsman Marine reservedeler er montert (de erstattede delene skal returneres til importør umiddelbart). Importør kan tillate 3 part å utføre service/reparasjon i de tilfeller hvor det er hensiktsmessig f.eks. pga avtand. Dette skal være skriftlig avklart på forhånd før arbeid utføres.

  Ingen garanti kan gis hvis dine økonomiske forpliktelser overfor Craftsman Marine -forhandleren/importør ikke har blitt fullstendig oppfylt.
  Garantien gjelder ikke hvis motorfeil eller feil skyldes:
 • Uaktsomhet eller utilstrekkelig vedlikehold
 • Ingen vedlikehold/eller vanlige servicejobber er skriftlig dokumentert
 • Feil bruk av motoren eller bruk i andre aplikasjoner enn marine fremdrift
 • Bruk av reservedeler som ikke er fra Craftsman Marine
 • Endringer i motoren som ikke er autorisert skriftlig av Craftsman Marine
 • Normal slitasje.
  Garanti dekker ikke transport, distribusjon eller lagring